regulamin promocji

Regulamin promocji „Nie daj się złamać!”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia promocji pod nazwą Nie daj się złamać! określonych dalej jako Promocja.
 2. Organizatorami promocji są: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nocznickiego 31, 01 -918 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000080429, NIP: 118 00 09 700, Regon 012092323 kapitał zakładowy 201 500 zł oraz Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Kaliny Jędrusik 9/U2, NIP: 5252750281, REGON: 380211509, KRS:0000731632 prowadząca Centrum OsteoStrong zlokalizowane w Warszawie (00-837) przy ul. Pańskiej 98, zwani dalej razem Organizatorami lub każdy z osobna Organizatorem.
 3. Spółka Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. odpowiedzialna jest za dystrybucję produktu promocyjnego Molekin Osteo wraz z kuponem promocyjnym, natomiast spółka Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. odpowiada za przeprowadzenie konsultacji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej każdego z Organizatorów tj. zdrovit.pl, www.osteostrong.pl oraz na stronie akcji promocyjnej: www.niedajsiezlamac.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili oraz może być udostępniany w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 5. Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które nie są pracownikami Organizatorów lub podmiotów od nich zależnych oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikami.
 6. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu, w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Promocji w sposób naruszający jej zasady ustalone przez Organizatora.


§ 2. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI

 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Promocja trwa od dnia 15.02.2021 r. do dnia 13.08.2021 r. lub do wyczerpania puli 1200 konsultacji – Czas trwania Promocji.


§ 3. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział konsumenci, którzy w Czasie trwania Promocji nabędą suplement diety o nazwie Molekin Osteo (dalej Produkt) w opakowaniu promocyjnym, dystrybuowany przez spółkę Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o.;
 2. Na wewnętrznej stronie opakowania promocyjnego Produktu znajduje się kupon promocyjny na konsultację dotyczącą osteoporozy w Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k.;
 3. W celu umówienia konsultacji konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Uczestnika następujących wymagań:
  • dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10;
 4. Uczestnik umawia konsultację poprzez dedykowany portal, do którego link znajduje się na stronie niedajsiezlamac.pl pod przyciskiem „Umów konsultację”:
  • Do umówienia konsultacji niezbędne jest założenie konta klienta, w którym należy podać adres e-mail oraz utworzyć hasło, a następnie wprowadzić wymagane dane osobowe: imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL, numer telefonu oraz zaznaczyć, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem serwisu i Polityką prywatności,
  • Po założeniu konta klienta, Uczestnik zostanie przekierowany przez system do okna, w którym będzie mógł zdecydować czy wybiera konsultację z dietetykiem czy fizjoterapeutą,
  • W oknie „Kanał” należy wybrać opcję: telefon,
  • System przekieruje Uczestnika do okna, w którym możliwa jest rezerwacja terminu konsultacji,
  • Uczestnik rezerwuje termin konsultacji poprzez kliknięcie okna przy wybranej dacie i godzinie.
  • Okno o nazwie „plik” należy pominąć,
  • W oknie „Podsumowanie i płatność” należy wpisać numer kuponu z opakowania Produktu.
 5. W wybranym przez Uczestnika terminie na podany numer telefonu zadzwoni wybrany konsultant.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze telefonu, wykonana zostanie jeszcze jedna próba połączenia.
 7. Jeżeli druga próba połączenia również się nie powiedzie termin konsultacji przepada, a ponowna rezerwacja konsultacji z wykorzystaniem tego samego numeru kuponu w innym terminie nie będzie możliwa.
 8. Konsultacje będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 20.00 w dniach i godzinach udostępnionych w portalu, o którym mowa w punkcie 4.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których Organizator Spes Unica Medica Sp.z o.o. Sp. k. nie wiedział w momencie rezerwowania przez Uczestnika terminu Konsultacji, a które powodują niemożność udzielenia Konsultacji w dniu i o godzinie, którą zarezerwował Uczestnik, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konsultacji w tym terminie informując o tym Uczestnika, a Uczestnik ma prawo zarezerwować Konsultację w innym terminie, przy wykorzystaniu tego samego kuponu z nowo nadanym przez Organizatora Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. kodem.
 10. Konsultacja odbywa się wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej. Do odbycia konsultacji konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego.
 11. W przypadku podania numeru telefonu komórkowego, Uczestnik otrzyma dwa przypomnienia o konsultacji – na 30 minut i na 10 minut przed zaplanowaną Konsultacją.
 12. W przypadku podania numeru telefonu stacjonarnego otrzymanie przypomnienia o umówionej konsultacji nie będzie możliwe.
 13. Po uzyskaniu połączenia, Uczestnik zostanie ponownie poproszony o numer kuponu oraz potwierdzenie czy zapoznał się z Regulaminem Promocji i Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Organizatora spółki Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. Podanie prawidłowego numeru kuponu oraz potwierdzenie zapoznania się z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie warunkiem koniecznym do kontynuowania Konsultacji. W razie niepodania przez Uczestnika prawidłowego numeru kuponu lub niepotwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Promocji i Polityką prywatności, Konsultacja zostanie przerwana, a ponowna rezerwacja Konsultacji z wykorzystaniem tego samego numeru kuponu nie będzie możliwa.
 14. W sytuacji zerwania połączenia podczas konsultacji, konsultant może ponownie połączyć się z Uczestnikiem. Uczestnik nie ma możliwości oddzwonienia do konsultanta.
 15. Konsultacja udzielana jest w języku polskim.
 16. Konsultacja nie może trwać dłużej niż 15 minut i będzie związana wyłącznie z tematyką osteoporozy;
 17. Konsultacja będzie udzielona przez konsultantów, którzy są dietetykami lub fizjoterapeutami;
 18. Jeden kupon promocyjny upoważnia do jednej konsultacji;
 19. Konsultacja jest poradą informacyjną a nie poradą medyczną, konsultant nie udziela porad medycznych, nie dokonuje analizy stanu zdrowia Uczestnika, w szczególności nie interpretuje wyników badań, nie przepisuje recept, nie udziela informacji na temat przyjmowanych leków, nie wypisuje skierowań na jakiekolwiek badania.
 20. W czasie konsultacji Uczestnik, może podać dane osobowe o stanie zdrowia, nie zmienia to jednak faktu, iż Konsultacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady medycznej. Podjęcie przez Uczestnika jakichkolwiek działań dotyczących jego zdrowia na skutek udzielonej podczas Konsultacji informacji powinno być poprzedzone konsultacją medyczną.
 21. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste konsultanta lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach konsultacji, konsultant stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać rozmowę, a kupon uznany zostanie za wykorzystany.
 22. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt udzielonej porady nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 23. Konsument, z zastrzeżeniem pkt. 18 powyżej, może skorzystać z Promocji wiele razy.


§ 4. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Promocji oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia.
 2. Reklamacje powinny być kierowane na adres mailowy: niedajsiezlamac@zdrovit.pl  lub przesłane w formie pisemnej na adres Organizatora Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa, z dopiskiem REKLAMACJA PROMOCJI „Nie daj się złamać”, z tym zastrzeżeniem, że reklamacje dotyczące wyłącznie konsultacji związanych z osteoporozą powinny być kierowane na adres Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Kaliny Jędrusik 9/U2 z dopiskiem REKLAMACJA PROMOCJI „Nie daj się złamać”.
 3. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres e-mail oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika oraz drogą elektroniczną (jeżeli podał adres e-mail). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), są Organizatorzy.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników udostępnionych podczas konsultacji jest wyłącznie spółka Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Kaliny Jędrusik 9/U2.
 3. Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@osteostrong.pl
 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Promocji na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 5. Podanie danych osobowych o stanie zdrowia jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia konsultacji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Promocji. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://osteostrong.pl/wp-content/uploads/2019/08/POLITYKA_PRYWATNOSCI_OS_19.pdf
 7. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji Promocyjnej „Nie daj się złamać” zgodnie z art. 28 RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Promocji „Nie daj się złamać” przez okres potrzebny do realizacji nie dłużej niż 10 lat.
 11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwości ogólnej.
 2. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 3. W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień na adres spółka Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Kaliny Jędrusik 9/U2 pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej: 22 400 45 95 lub Natur Produkt Zdrovit z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nocznickiego 31, 01 -918 Warszawa pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej: 22 569 82 00.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany dotyczące Promocji jak również nowa treść Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej niedajsiezlamac.pl oraz na stronach organizatorów: www.zdrovit.pl, www.osteostrong.pl
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 15.02. 2021r.